Trung tâm ngoại ngữ trường đại học TamKang sang Việt Nam gặp gỡ học sinh tại trung tâm ngoại ngữ Việt Tín vào ngày 8/1/2020

11/01/2020 12:45:43 SA

Trung tâm ngoại ngữ trường đại học TamKang sang Việt Nam gặp gỡ học sinh  tại trung tâm ngoại ngữ Việt Tín vào ngày 8/1/2020